"127 ปี เบญจมฯ มินิมาราธอน"

                    
 กำหนดการ 
 วันที่ 16 มิถุนายน 2562 
                    
                    
 เริ่มรับรายงานตัว เวลา 04.00 เป็นต้นไป
    10 กิโลเมตร : ปล่อยตัวเวลา 05.30 น.
     5 กิโลเมตร : ปล่อยตัวเวลา 05.40 น.
                    
                    
 รับเสื้อ และ BIB 
                    
                    
 - วันที่ 15 มิถุนายน 2562
    สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
    ระยะเวลา : 10.00 น. - 18.00 น.
 - วันที่ 16 มิถุนายน 2562 (วันวิ่ง)
    ระยะเวลา : 03.30 น. - 04.30 น.
 ** หลักฐานการรับเสื้อและBIB
    - กรณีสมัครด้วยตนเอง : ใช้ใบสมัครและบัตรประจำตัวประชาชน
    - กรณีสมัครออนไลน์ : ใช้หลักฐานการจ่ายเงินและบัตรประจำตัวประชาชน
   กรณีรับแทน : ใช้หลักฐานดังข้างต้นและสำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครและบัตรประชาชนผู้รับแทน

 - ขั้นตอนการรับเสื้อ
  1. สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  2. จุดที่ 1 การเข้ารับหมายเลข BIB ปฏิบัติดังนี้
    2.1 ให้สำรวจรายชื่อตนเองซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
       สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางออนไลน์
    2.2 แจ้งลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล พร้อมแสดงหลักฐานการรับ
       เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานใบสมัคร
    2.3 รับหมายเลข BIB ตรวจสอบหมายเลข BIB ขนาดเสื้อ เพื่อรับเสื้อในจุดที่ 2
  3. จุดที่ 2 การเข้ารับเสื้อ ปฏิบัติดังนี้
    3.1 แสดงหมายเลข BIB ให้กับเจ้าหน้าที่แจกเสื้อ เพื่อรับเสื้อ
                                        
                    
 จุดจอดรถ 
                    
                    
 - โรงเรียนดัดดรุณี
 - วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง)
 - ศาลาไทย หน้าศาลากลางจังหวัด
 - ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) (โดยท่านสามารถเดินเข้าโรงเรียน ที่บริเวณประตูด้านหลัง)
 - ริมชายน้ำ ฝั่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
                    

 ตรวจสอบการยืนยันการสมัคร 

brr